Προϊόντα
Ανοίγουμε ξανά
09:00

Πιστοποιήσεις

Η ΚΟΚΟΤΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα  με το πρότυπο EN ISO 9001 : 2015, το οποίο πιστοποιείται από την TUV HELLAS A.E., με το πεδίο εφαρμογής για την εμπορία, εγκατάσταση και συντήρηση κλιματιστικών συστημάτων, ηλιακών συστημάτων και ειδών θέρμανσης και φυσικού αερίου.

 

Αντικείμενο του Συστήματος Διαχείρισης

Ο αντικειμενικός σκοπός του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της ΚΟΚΟΤΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ είναι:

«Η ικανοποίηση του πελάτη, θέτοντας υπό πλήρη έλεγχο όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη προβλημάτων, στην αποτελεσματική αντιμετώπισή τους, όποτε αυτά εμφανίζονται και στην λήψη ενεργειών για την βελτίωση του συστήματος των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων».

Η τήρηση των όσων προβλέπονται στο ΣΔΠ είναι καθήκον όλων των εργαζομένων στην εταιρία. Παράλληλα, η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται να παρέχει όλα τα μέσα και τους αναγκαίους πόρους ώστε να εξασφαλίζει την ορθή εφαρμογή και διατήρηση του ΣΔΠ.

 

Δήλωση πολιτικής της εταιρίας

Η εταιρία ΚΟΚΟΤΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ που έχει σαν αντικειμενικό σκοπό,  την  εμπορία κλιματιστικών συστημάτων, ηλιακών συστημάτων (θερμοσίφωνες και φωτοβολταϊκά), ειδών θέρμανσης και φυσικού αερίου και εξαρτημάτων αυτών καθώς και ειδών εφαρμογής ηλεκτρισμού και την εγκατάσταση, συντήρηση ή επισκευή των ανωτέρω  έχει σαν φιλοσοφία και αυτοδέσμευση το τρίπτυχο:

  • Ικανοποίηση των πελατών της
  • Ικανοποίηση των στελεχών της
  • Υλοποίηση των στόχων της.

Για την επίτευξη των παραπάνω η εταιρία ΚΟΚΟΤΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, παρέχει στους πελάτες της υπηρεσίες και προϊόντα σύμφωνα με τις συμβατικές της υποχρεώσεις, τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς και τους υψηλούς στόχους ποιότητας που η ίδια έχει θέσει.

Η Διοίκηση της εταιρίας ΚΟΚΟΤΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 το οποίο και εφαρμόζει σε ολόκληρο την εταιρία για τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην ποιότητα των προϊόντων που εμπορεύεται και των υπηρεσιών που παρέχει.

Η εταιρία παρακολουθεί, μετράει, ανασκοπεί κάθε κρίσιμη παράμετρο και βελτιώνει, όπου αυτό είναι εφικτό, τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και υπηρεσιών της και την αποτελεσματικότητα των διεργασιών του συστήματος ποιότητας.

Ορίζει μετρήσιμους αντικειμενικούς στόχους για την ποιότητα, στο επίπεδο της εταιρίας αλλά και των τμημάτων / δραστηριοτήτων της, τους οποίους ανασκοπεί και αξιολογεί η Διοίκηση τακτικά.

Παρέχει κάθε αναγκαίο πόρο σε ανθρώπινο δυναμικό, εκπαίδευση, μέσα και εξοπλισμό για την αποτελεσματική λειτουργία των τμημάτων της και την προαγωγή της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών της.

Η εταιρία ΚΟΚΟΤΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, έχοντας υιοθετήσει την αρχή της ‘συνεχούς βελτίωσης’ αναγνωρίζει τον ανθρώπινο παράγοντα και ανταμείβει κάθε ομαδική και ατομική προσπάθεια των στελεχών της σεβόμενη τον πελάτη.