Προϊόντα
Ανοίγουμε ξανά
09:00

SBC Greece

Το Σωματείο με την επωνυμία «Συμβούλιο Αειφόρων Κτιρίων Ελλάδας» η οποία στην Αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως «Sustainable Building Council Greece» και διακριτικό τίτλο «SBC GREECE» είναι ανεξάρτητος φορέας που διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και συνδέεται με τον διεθνή μη κερδοσκοπικό οργανισμό World Green Building Council – WGBC όπου ύστερα από οριστική έγκρισή του θα αποτελέσει τον Ελληνικό αντίστοιχο φορέα και επίσημο και μοναδικό μέλος του WGBC στην Ελλάδα.

Το SBC GREECE δεσμεύεται να υπηρετεί και προάγει τις αρχές για την προστασία του περιβάλλοντος, την αειφόρο σχεδίαση, την αειφόρο ανάπτυξη, την αειφόρο κατασκευή, ανακαίνιση, λειτουργία και διαχείριση των κτιρίων του δομημένου περιβάλλοντος και υποδομών. Η οικειοθελής προσχώρηση για την υιοθέτηση των ανωτέρω αρχών, συμβάλει θετικά στην προσπάθεια αλλαγής και βελτίωσης της συνολικής εικόνας των κτιρίων, του δομημένου περιβάλλοντος και των υποδομών έναντι της κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, το SBC GREECE, υιοθετεί πλήρως τις αρχές της αειφορίας των κτιρίων, του δομημένου περιβάλλοντος και των υποδομών για το ευρύτερο περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό όφελος. Σε αυτήν την κατεύθυνση συντάσσονται και τα μέλη του.

ΣΚΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Σωματείο επιδιώκει με κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσο την πραγματοποίηση των σκοπών του που έχουν ως εξής:

 • Η συμβολή στην προώθηση των σύγχρονων αρχών, μεθόδων, πρακτικών και τεχνικών της αειφορίας των κτιρίων, του δομημένου περιβάλλοντος και των υποδομών για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την λειτουργία τους. Κάθε σχετική επιστημονική, ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα του SBC GREECE έχει αποκλειστικό σκοπό την ωφέλεια του κοινωνικού συνόλου και δεν αποβλέπει σε κέρδη.
 • Η υποστήριξη, προώθηση, υιοθέτηση και ανάπτυξη συστημάτων αξιολόγησης και πιστοποίησης της αειφορίας των κτιρίων, του δομημένου περιβάλλοντος και των υποδομών. Τα συστήματα αξιολόγησης και πιστοποίησης με τα οποία θα ενασχολείται το SBC GREECE θα προκύψουν είτε μέσα από την υποστήριξη ή/και υιοθέτηση ή αναπροσαρμογή των υφιστάμενων και μελλοντικών διεθνών συστημάτων αξιολόγησης της αειφορίας κτιρίων, δομημένου περιβάλλοντος και υποδομών ή και μέσα από την ανάπτυξη συστημάτων πιστοποίησης από το ίδιο το SBC GREECE.
 • Η προβολή και ενίσχυση επιστημονικών δράσεων που θα προσανατολίσουν τον κτιριακό κλάδο, το δομημένο περιβάλλον και τις υποδομές προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης, με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος, τη διατήρηση των φυσικών πόρων, τη μείωση της ρύπανσης, την υγεία και ευεξία των ενοίκων των κτιρίων, την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς κλπ.
 • Η δραστηριοποίηση όλων των παραγωγικών φορέων του κατασκευαστικού κλάδου και των συναφών ή συσχετιζόμενων με αυτόν δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων και της αγοράς, προς την κατεύθυνση του αειφόρου σχεδιασμού των κτιρίων, του δομημένου περιβάλλοντος και των υποδομών, καθώς και η τεκμηριωμένη προβολή και επιβράβευση των άριστων και καινοτόμων εφαρμογών.
 • Η οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, ημερίδων, εκδηλώσεων επιμόρφωσης και κατάρτισης, ανταλλαγών και μεταφοράς τεχνογνωσίας για την ενημέρωση και την εκπαίδευση των μελών ή και τρίτων ενδιαφερομένων για τους σκοπούς του SBC GREECE.
 • Η ανάπτυξη δράσεων συνεργασίας και έρευνας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, με ιδρύματα, πανεπιστήμια, επαγγελματικές ενώσεις, οργανισμούς, σωματεία και ομοειδείς φορείς, όπως το World Green Building Council (WGBC) και τα υπόλοιπα Εθνικά Συμβούλια Πράσινων Κτιρίων (National Green Building Councils) που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη και το διεθνή χώρο, με έμφαση στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας.
 • Η εκπροσώπηση και προάσπιση των σκοπών του SBC GREECE προς τους κρατικούς φορείς της εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας καθώς και με την συμμετοχή σε διαβουλεύσεις και λόμπινγκ (Lobbying).

SBC Creece - Στρατηγικό Πλάνο 2016-18

Το SBC GREECE πραγματοποιεί τους στόχους του κυρίως μέσω:

 • Της δημιουργίας και διατήρησης αρχείων, ερευνητικών αποτελεσμάτων, λογισμικού, αναλυτικών εργασιών, μελετών και άλλου υλικού τεκμηρίωσης που θα είναι διαθέσιμο στα μέλη του.
 • Της έκδοσης και διανομής ανακοινώσεων και πληροφοριακών δελτίων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
 • Της προαγωγής της επιστημονικής έρευνας μέσω εκπόνησης ερευνητικών έργων και προγραμμάτων σε θέματα που εμπίπτουν στους σκοπούς του SBC GREECE, τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδος.
 • Της πιστοποίησης κτιρίων και έργων στην περίπτωση όπου το SBC GREECE έχει αναπτύξει δικό του σύστημα αξιολόγησης και πιστοποίησης της αειφορίας των κτιρίων ή / και του δομημένου περιβάλλοντος ή / και υποδομών.

Follow SBC Greece

SBC GREECE